• Default
 • Title
 • Date
 • Random

TIC

El nostre  centre aposta per treballar des de les noves tecnologies, tant informàtiques com audiovisuals, per tal d’adequar-nos a les exigències actuals del nostre món i preparar els alumnes per adquirir una bona competència digital. El projecte TIC es concreta en les següents accions:

 • Instal·lacions totalment equipades amb pantalles digitals, ordinadors i xarxa internet a totes les aules i sales del col·legi.
 • Ús de tablets a Educació Infantil, introduint aplicacions informàtiques per fomentar l’aprenentatge de la llengua, les matemàtiques i activitats de raonament i lògica.
 • Ús de noves tecnologies a Primària per fer el treball per projectes.
 • Projecte 1x1 a l’Educació Secundària Obligatòria, on cada alumne/a treballa amb el seu propi ordinador a l’aula.  D’aquesta manera, es desenvolupen noves habilitats i competències així com l’educació en la tecnologia i el bon ús de la mateix
 • Recolzament de matèries de Primària i ESO a partir de blocs, amb continguts i recursos o activitats didàctiques de les diferents àrees.

A l’escola creiem imprescindible el treball des de les noves tecnologies per poder donar un bon acompanyament als nostres alumnes en el seu desenvolupament social, formatiu i professional.

Qualitat

La nostra escola ha estat submergida els últims anys en un procés de qualitat que ha culminat en l'obtenció del Certificat de qualitat ISO-9001.

Aquest segell acredita que la nostra escola realitza la seva funció complint estrictament tots els requisits de qualitat establerts per l'estàndard ISO-9001 i l’assegurem amb les auditories anuals que es van realitzant.

Mantenir un sistema de qualitat ens ajuda a:

-       - Elaboració de plans estratègics i objectius anuals.

-       - Millora contínua amb l’ajut del circuit de suggeriments.

-       - Augment de la satisfacció de tots els sectors mitjançant les enquestes periòdiques.

-       - Bon funcionament del treball del personal docent i no docent del Centre.

-       - Control dels processos de gestió documental.

-       - Optimització dels recursos tant personals com materials.

Seguim en aquest procés, encaminant-nos vers el model EFQM, amb l’objectiu de la consecució de l’excel·lència educativa.

Innovació educativa

El tractament de les intel·ligències múltiples a l’aula en les activitats d’estimulació primerenca, el treball per projectes, el treball en grups cooperatius, el projecte ENTUSIASMAT de matemàtiques, la robòtica, l’APS i la gestió de les emocions són projectes innovadors que el professorat està implementant per esdevenir una escola del segle XXI.

Totes les escoles de la Fundació Educativa Dominiques de l'Ensenyament tenim l'assessorament de Javier Bahón, membre de l'equip de TUinnovas (Laboratorio internacional de innovación y coaching educativo). És formador i assessor educatiu en centres escolars i de formació del professorat, i coach educatiu. Els equips directius i els equips docents de les nostres escoles estan formant-se per anar aplicant a les aules projectes innovadors que transformin les nostres escoles de Dominiques de l'Ensenyament en centres capdavanters en noves apostes metodològiques educatives.

 

Interioritat

Des de la inquietud d'estar atents a la societat, a l'educació, als alumnes del segle XXI, hem buscat i hem trobat una nova manera d'estar amb els infants/adolescents/joves i treballar amb i per a ells. Hem trobat una manera d'ajudar-los a ser feliços i a dotar-los d'eines que els permetin fer front a situacions difícils que se'ls presenten, eines que els permetin gaudir dels petits detalls i moments, eines que en conjunt els donin a conèixer, entendre i acceptar el sentit de les seves vides. I així també l'oportunitat de créixer amb un sentit de la transcendència.

El Projecte d'Interioritat el compartim les set escoles de la Fundació Educativa Dominiques de l'Ensenyament, i busca que els nostres alumnes es coneguin a ells mateixos, que s'acceptin, que s'estimin i vulguin millorar, i així millorar també la seva relació amb els altres i amb el món. Amb aquest projecte els donarem unes eines de relaxació, respiració i concentració per aprendre millor amb esforç, il·lusió, responsabilitat i gratitud, per arribar a ser persones formades, responsables, inquietes,... felices.

Els objectius del projecte són:

 • Promoure l'educació en la interioritat com una de les línies d'acció educativo-pastoral de les nostres escoles.
 • Afavorir l'autoconeixement.
 • Aprendre a relaxar-se fent atenció al propi cos: respiració, postura, sensació...
 • Conèixer les pròpies emocions, posar-les nom i gestionar-les.
 • Prendre consciència de l'aquí i l'ara, de les seves possibilitats i capacitats. Viure amb consciència (viure intensament l'emoció del present, sigui la que sigui, sense negar-la ni tapar-la: experimento què sento i reenfoco, si cal, l'emoció.)
 • Descobrir els talents de cadascú, els valors, el jo profund.
 • Empatitzar amb l'altre i els altres, i establir un nou tipus de relacions.
 • Descobrir la llum, la bellesa, la bondat..., la presència de Déu que tots portem dins.
 • Créixer com a persona i ser feliç.

 El carisma de Sant Domènec, de qui beu el nostre caràcter propi i la nostra missió, visió i valors, té la interioritat com un dels valors fonamentals de vida, juntament amb la solidaritat, la fraternitat i la veritat.

 

Estimulació primerenca

Quan parlem d’estimulació primerenca parlem d’un conjunt de tècniques que ens ajuden en el desenvolupament de diferents capacitats i habilitats del nens/es des de la primera infància.

Al Col·legi Sant Domènec de Guzman treballem des de l’inici de l’escolarització i fins els sis anys tot un conjunt d’activitats didacticopedagògiques basades en la teoria del Programa d’Estimulació Primerenca de Glenn Doman psicòleg educatiu i terapeuta físic.

Amb un conjunt d’activitats que es realitzen diària i col·lectivament els alumnes van adquirint i desenvolupant capacitats que els fan avançar en el seu desenvolupament tant a nivell psicomotriu com a nivell cognitiu. Aquestes activitats són principalment:

 ·     Psicomotrius: caminar en marxa creuada, gatejar, arrossegar-se, rodolar, fer tombarelles, braquiar...totes elles capacitats bàsiques que ajuden a aconseguir la coordinació neuromotriu necessària en un correcte desenvolupament i ajuda en l’equilibri, la coordinació general i la lateralitat.

 ·     Audicions musicals: escoltar peces musicals diverses, fonamentalment de música clàssica, ajuda als alumnes a tenir una actitud de silenci i escolta alhora que estimula les sensacions receptives i la intel·ligència auditiva.

 ·    Bits d’intel·ligència: consistents en rètols de conceptes matemàtics, targetes de lectura i coneixements enciclopèdics que passats de manera sistematitzada i repetida,  ajuda als alumnes a desenvolupar l’atenció, la concentració i també potencia l’aprenentatge de la lectura, les matemàtiques i el coneixement de l’entorn tot estimulant la intel·ligència visual, auditiva,  lingüística, matemàtica i científiconatural.