La nostra missió és la de promoure la formació integral dels nostres alumnes des d'una proposta inspirada en l'Evangeli i posant especial accent en els valors dominicans de la veritat, la solidaritat, la interioritat i la fraternitat. Aquesta missió la portem a terme:

 • Fent, dels nostres centres, escoles profundament humanes, on es té en compte tota la persona i totes les persones: promovem la formació integral dels alumnes en el seu aspecte personal, social i transcendent.


  Valors
 • En un clima de millora continuada, tenint en compte la revisió i actualització en la nostra tasca educativa.
 • Treballant tots els professors en equip, en un context de missió compartida, vetllant perquè la proposta educativa de la nostra escola es dugui a terme amb coherència i qualitat.
 • Establint una relació de proximitat i comunicació amb les famílies a través de l'intercanvi i cooperació entre pares i educadors, amb la finalitat d' assolir una veritable acció educativa.
 • En un clima de treball i exigència constants, orientant els alumnes i ajudant-los a desplegar les seves capacitats; seguint de forma sistemàtica el nostre pla d' atenció a la diversitat.
 • Promovent en els nostre alumnes l'adquisició de tècniques d'aprenentatge per tal que vagin progressant intel·lectualment i de manera autònoma, i així fer cada vegada més real i efectiva la igualtat d'oportunitats.
 • Formant infants,adolescents i joves, que siguin capaços d' integrar-se a la societat amb aptituds i actituds responsables i amb capacitat de transmetre els valors adquirits.
 • Donant importància al descobriment i a l'assumpció de valors per tal que els alumnes arribin a prendre decisions amb llibertat i responsabilitat.
 • En un clima de diàleg i respecte, d'obertura a totes les classes socials, amb atenció preferent als alumnes més necessitats.
 • Des d' un estil educatiu senzill, obert, acollidor, alegre, de tracte personal.
 • Els valors del nostre Centre queden recollits en la nostra missió però volem ser referent en: l’educació en els valors dominicans (la veritat, la solidaritat, la interioritat i la fraternitat) i en l’acolliment, el tracte personal, el respecte, l’esforç i la responsabilitat.

  Visió
  Volem ser un centre educatiu:
 • Que ajudi els alumnes a ser coherents amb els valors de l'Evangeli.
 • Que sigui referent en la formació integral i plurilingüe de l’alumnat.
 • Integradora en la diversitat.
 • Amb un caràcter innovador i amb un compromís de millora contínua.
 • On sigui important la formació de l'equip docent.


.